HANDELSBETINGELSER


Timepriser
Grafisk design/Web: 505,- ekskl. moms/ time
Rådgivning/Møder: 505,- ekskl. moms/ time

Vi har nedskrevet alle punkter du samtykker til, når du indgår et samarbejde med RosenkrantzGrafisk. Hvis der er noget du er i tvivl om, er du altid velkommen til at kontakte os.

Al medgået tid er til fakturering. Vi fakturer løbende for gennemført arbejde ift. vores gældende timepriser, hvis ikke andet er aftalt. Ønskes et tilbud eller en fast pris på en opgave skal det altid godkendes af kunden inden arbejdet påbegyndes.

1) Aftalegrundlag, betingelser og købsaftale
1.1 Betingelserne gælder for enhver leverance fra RosenkrantzGrafisk. Betingelserne skal betragtes som en integreret del af samarbejdsaftalen mellem dig som kunde og RosenkrantzGrafisk.

2) Betalingsbetingelser
2.1 Betalingsbetingelser er fakturadato + 8 dage (hvis ikke andet er aftalt).

2.2 Hvis du ikke overholder en fakturas betalingsfrist kan RosenkrantzGrafisk tilbageholde yderligere leverancer, indtil betalingen er modtaget, og pålægge gebyrer for fremsendelse af rykker.

2.3 Ved overskridelse af betalingsfristen skal du betale 2% af fakturabeløbet i rente pr. løbende måned, indtil RosenkrantzGrafisk har modtaget betalingen. Hvis det bliver nødvendigt at fremsende rykkere, vil disse blive pålagt rykkergebyrer i henhold til renteloven.

2.4 RosenkrantzGrafisk forbeholder sig ejendomsretten til de solgte ydelser og varer, indtil den fulde købesum med tillæg af eventuelle renter er betalt.

3) Reklamation, ophavsret og ansvar
3.1 Grafik, design og billedmateriale leveres efter gældende dansk lov om ophavsret.

3.2 Ophavsretten til den udarbejdede løsning tilfalder RosenkrantzGrafisk. Kunden har derimod brugsret til alt det leverede, hvis ikke andet er specificeret. Det vil sige, at kunden må benytte sig af produktet, men dog aldrig kopiere, reproducere eller videresælge på nogen måde, der strider mod dansk lov om ophavsret.

3.3 Kunden sørger for clearing af rettigheder på materialer, der kommer fra Kunden selv eller fra Kundens tidligere samarbejdspartner. Kunden holdes selv til ansvar for brud af copyrights på materialer overleveret af kunden selv til viderebehandling hos RosenkrantzGrafisk.

3.4 Design af tryksager, hjemmesider, logoer og lignende arbejde indenfor grafisk design og branding, gives kunden den eksklusive brugsret til det leverede. Dog forbeholder RosenkrantzGrafisk sig retten til i enhver sammenhæng, at benytte det udviklede materiale som reference på, RosenkrantzGrafisk hjemmeside og trykte markedsføringsmaterialer.

3.5 Såfremt der inden for reklamationsperioden kan påvises mangler ved leverede varer eller ydelser, påtager RosenkrantzGrafisk sig efter eget valg; 1) at afhjælpe manglen, 2) at ombytte det mangelfulde produkt, 3) at give dig afslag i prisen for den modtaget løsning

3.6 RosenkrantzGrafisk ansvar er i enhver henseende begrænset til direkte tab. Det kan ikke kræves erstatning ved; driftstab, tidstab, tab af data, tabt arbejdsfortjeneste og følgeskader.

3.7 Hvis det skønnes af RosenkrantzGrafisk, at samarbejdsaftalen er indgået til en pris, der ligger lavere end de reelle omkostninger i forbindelse med arbejdet, forbeholder RosenkrantzGrafisk sig retten til at fremsende et mere retvisende estimat. Kunden kan da vælge at godkende aftalen til den reelle pris, eller opsige samarbejdet og få tilbagebetalt de indbetalte penge. Kunden er i denne forbindelse afskåret fra at rejse krav imod RosenkrantzGrafisk i denne henseende.

4) Serviceydelser
4.1 For serviceydelser, herunder konsulentassistance, installationshjælp, præsentationer, afholdelse af workshops, etc. beregnes hos RosenkrantzGrafisk til enhver tid efter gældende timesatser.

4.2 For timer ud over normal arbejdstid betales, efter aftale med dig, overtid svarende til normal timepris + 25%.

5) Force Majeure
5.1 RosenkrantzGrafisk fraskriver sig ethvert ansvar for tab forårsaget af en hændelse, som RosenkrantzGrafisk ikke har indflydelse på, og som ikke har kunnet forudsiges ved aftalens indgåelse.

6) Fortrydelsesret
6.1 Der er ingen fortrydelsesret, da ydelsen fremstilles specielt til kunden.
6.1 Kunden kan ikke fortryde købet ved at undlade at betale.